WILT U BIJ ONS EEN ECHO LATEN MAKEN? KIJK DAN VOORAF ALVAST RUSTIG DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR. 

 

Algemeen
Baby Echo is de handelsnaam van de eenmanszaak “Baby Echo” te Son. Baby Echo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant onder inschrijvingsnummer 17078752 en BTW nummer NL 0677.28.959.B01.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Baby Echo en haar cliënten.
Baby Echo verricht slechts die werkzaamheden waarvoor wij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kunnen dragen.

Afspraken
Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt.
Baby Echo verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ons tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden ter kennis komt en zal uiterste zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van het gebruik van de tijdens onze werkzaamheden verstrekte of ter kennis gekomen informatie.
Wij zullen alles in het werk stellen om het volgens afspraak beloofde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

Honorarium
De betaling geschiedt à contant of door pinbetaling direct na afloop van het consult. Bij het in gebreke blijven van de betaling blijft het beeld- en geluidsmateriaal in bezit van Baby Echo.
De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Auteursrecht
Zonder schriftelijke toestemming van Baby Echo is het de cliënt uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk beeld en/ of geluidsmateriaal op enigerlei wijze te reproduceren, anders dan voor eigen gebruik.

Annulering
In geval van annulering door cliënt van een overeengekomen behandeling minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, zal het basisbedrag in rekening worden gebracht. Dit geldt ook bij het niet verschijnen op de afspraak. Bij annulering vóór die tijd zijn geen kosten verschuldigd.
Indien de cliënt te laat op de afspraak verschijnt, betekent dit dat de echo in principe een kortere duur zal hebben, tenzij anders overeengekomen. De cliënt is te allen tijde het oorspronkelijk overeengekomen bedrag verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Baby Echo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade voortvloeiende uit onze dienstverlening.
De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst geen geneeskundige behandeling is in de zin van artikel 7:446 e.v. BW. Er is geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid berust bij de behandelende arts en/of verloskundige.
Mocht Baby Echo, ondanks het feit dat het stellen van een medische diagnose en/of het vaststellen van afwijkingen geen deel uitmaakt en geen doel is van de echo, afwijkende beelden zien, dan behoudt Baby Echo zich het recht voor om, na overleg met cliënt(en), de begeleidende arts en/of verloskundige hierover in te lichten.
Baby Echo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste werking van de door Baby Echo gebruikte opslagmedia (Cd-roms, Dvd’s en USB-sticks).
Omdat het uiteindelijke resultaat van het consult, zeker bij driedimensionale (3D) echoscopie, onder meer afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de ongeboren baby, kan er door Baby Echo geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Er kan geen restitutie plaatsvinden indien de cliënt ontevreden is over de kwaliteit van het beeldmateriaal.

Algemene bepalingen
Op de tussen Baby Echo en cliënten gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Het beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de echoafspraak kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden van Baby Echo. Als de cliënt het daar niet mee eens is, kan zij dit tijdens de echoafspraak aangeven.